หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล    โฮลดิ้ง จำกัด
ประวัติความเป็นมา
    บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยริเริ่มก่อตั้งจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้คนไทยและคนทั่วโลก ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ภายใต้การบริหารงานของ คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในปัจจุบัน
    ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบและประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันไป หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจากสูตรตำรับของคุณหมอแสง หรือนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน
ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนได้เป็นสูตรตำรับที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และได้รับการพิสูจน์จากการใช้จริงของผู้คนจำนวนมากมายาวนานกว่า 10 ปี จนสามารถกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS สามารถทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้
    นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ยังประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ได้คัดสรร วัตถุดิบ และสมุนไพรที่มีคุณภาพหลายชนิด และได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และ HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการ คุณภาพด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราศจากอันตรายจากเชื้อ จุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตามมาตรฐานระดับสากลรวมถึง
ตราเครื่องหมายฮาลาลที่เป็นการยืนยันว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถบริโภคได้
    ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้หลากหลายเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมีความมุ่งหวังให้คนไทย และคนทั่วโลกได้มีสุขภาพร่างกายที่สุมบูรณ์แข็งแรง ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์
    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัย และพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมทั้งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่แข็งแรง
พันธกิจ
1. บริษัทฯ จะแสวงหาพันธมิตรชั้นนำระดับโลก เพื่อการวิจัย และพัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมทั้งสินค้า และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่แข็งแรง
2. บริษัทฯ จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมทั้งสินค้า และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีมาตรฐานระดับสากล และมีความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
สโลแกน : ความหลงใหลในชีวิตที่ยืนยาว
คุณค่า
รางวัล
2019
BRILLIANT ASEAN
PRODUCT AWARDS 2019
2018
THE BEST
CEO 2018
2018
THE BEST BUSINESS&
PRODUCT 2018